Language: Hindi / English Subtitles

Satsang by:     Shri Satpal Ji Maharaj

Duration:         20 Min 20 Seconds

Event Date:     11th October 2014

Location:         London, UK.

Topics:             See list below videoSatsang Topics (Selectable)